Z widokiem na Tatry

Galeria

Dom

Pokoje 2-osobowe

Pokoje 3-osobowe

Pokoje 4-osobowe

Z widokiem na piękną panoramę Tatr

Kontakt

Tel. +48 788 744 315

E-mail: wierchowianka@interia.pl

Adres

Pensojnat Wierchowianka

ul. Wierch Kurucowy 57A

34-530 Bukowina Tatrzańska


Polityka prywatności serwisu Wierchowianka.pl

(dalej jako Wierchowianka lub Administrator)

Wprowadzanie

Ochrona danych osobowych jest traktowana przez Wierchowiankę jako jeden z najważniejszych aspektów w swojej działalności. Jako podmiot zajmujący się wynajmem pokoju dla turystów, dbamy o pełne poszanowanie prywatności naszych Klientów. Jednocześnie celem Wierchowianki jest należyte informowanie Klientów o wszelkich niezbędnych informacjach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z powyższym, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.         Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z pełnym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Administrator zapewnia, że podjął przewidziane prawem odpowiednie środki, które mają na celu bezpieczeństwo danych osobowych.

2.         Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator zabezpiecza w szczególności dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.         Wraz z akceptacją niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, jakie zostały opisane w niniejszym dokumencie.

4.         Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których WYNAJEM POKOI Paweł Harnik jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskał z innych źródeł. Administrator realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określonych odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO i zgodnie z tymi przepisami.

5.         Niniejsza Polityka jest zgodna z treścią Rozporządzenia.

 

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce prywatności mowa o:

1)         Administratorze – rozumie się przez to WYNAJEM POKOI Paweł Harnik, ul. Wierch Kurucowy 57A, 34-530 Bukowina Tatrzańska, NIP: 736-160-22-50, REGON: 121563643;

2)         danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3)         oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe (np. Chrome, Opera, Mozilla Firefox), za pomocą których Użytkownik może korzystać ze strony internetowej Wierchowianka.pl;

4)         Polityce – rozumie się przez to niniejszy dokument;

5)         plikach cookies – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej;

6)         przetwarzaniu danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

7)         Rozporządzeniu albo RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

8)         stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem Wierchowianka.pl;

9)         umowie – rozumie się przez to zrealizowanie przez WYNAJEM POKOI Paweł Harnik, względem Użytkownika usług oferowanych na stronie Wierchowianka.pl;

10)  urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, w szczególności komputery, tablety, smartphone’y;

11)  Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która korzysta ze strony internetowej Wierchowianka.pl

 

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

1.         Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

1)  utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

2)  wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

3)  zachowuje pełną poufność danych osobowych.

2.         Użytkownicy odwiedzający stronę internetową lub korzystający z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które podają.

3.         Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, wypełniania obowiązków nałożonych przez prawo na Administratora (przede wszystkim sprawy podatkowe i rachunkowe) oraz na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą odpowiednio:

1)  wykonanie umowy;

2)  obowiązki wynikające z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości);

3)  prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem, a także w związku z dochodzeniem i ochroną przed roszczeniami wynikającymi z umowy do momentu przedawnienia roszczeń;

4)  zgoda Użytkownika – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem.

4.         Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwe zrealizowanie umowy ze strony Administratora.

5.         Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

6.         Administrator przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie w przypadku rozmowy telefonicznej lub przesłania wiadomości e-mail na adres znajdujący się na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”. Są to następujące dane:

1)  imię,

2)  nazwisko,

3)  adres e-mail,

4)  numer telefonu,

7.         W przypadku zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, Administrator, poza danymi osobowymi wskazanymi w ust. 4, będzie przetwarzał dodatkowe dane Użytkownika:

1)  numer PESEL lub numer NIP, REGON, KRS;

2)  numer i seria dowodu osobistego.

8.         Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników w celu ułatwienia w przyszłości ewentualnych kontaktów z Użytkownikami w celu zrealizowania Umowy.

9.         Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Administratora, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

10.  Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na stronie internetowej, takie jak Google Analitycs oraz inne podobne.

11.  Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.

12.  Po wykonaniu umowy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika przez okres dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami między stronami z tytułu umowy, aż do upływu przedawnienia.

13.  Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.

 

§ 4. Pliki cookies

1.         Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies.

2.         W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

1)  sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;

2)  stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.         W ramach strony internetowej mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów plików cookies:

1)  „niezbędne”, które pozwalają korzystać ze strony internetowej,

2)  „wydajnościowe”, które pozwalają zbierać informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej;

3)  „funkcjonalne”, które pozwalają zachować wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, m.in. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;

4)  „reklamowe”, które pozwalają dostarczyć Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

4.         Pliki cookies wymienione w ust. 2 i 3 powyżej wykorzystywane są w następujących celach:

1)  optymalizacji w korzystaniu ze strony internetowej; dzięki temu możliwe jest rozpoznanie i wyświetlenie strony internetowej na urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2)  tworzenie statystyk, jakie wspierają obserwację korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jej struktury i treści.

5.         Stosowanie na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.

 

§ 5. Prawa Użytkowników

1.         Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie.

2.         Użytkownik ma możliwość wyboru, w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze strony internetowej i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.

3.         W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w oparciu o udzieloną zgodę, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: wierchowianka@interia.pl

4.         Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

5.         Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, które jest oparte na celach wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.         W celu żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych Użytkownik powinien przesłać swoje żądanie na adres e-mail Administratora: wierchowianka@interia.pl lub pisemnie na adres: ul. Wierch Kurucowy 57A, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

7.         Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego danych osobowych zgodnie z prawem.

8.         Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji, dalsze korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają plików cookies.

9.         Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach oprogramowania, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

10.  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w oprogramowaniu, którego używa.

11.  Administrator realizuje żądania wynikłe z niniejszego paragrafu niezwłocznie.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1.         Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych witryn, które działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

2.         Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Administratora: wierchowianka@interia.pl

3.         Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki.

4.         O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Użytkownicy będą informowani na stronie internetowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 Pensjonat Wierchowianka Bukowina Tatrzańska.